Snel toevoegen

Algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden

 

Artikel l. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna met een hoofdletter aangeduide termen in de navolgende betekenis gebruikt:

Koper: de wederpartij van Sympafix, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf;

Offerte: het door Sympafix opgestelde schriftelijke aanbod met betrekking tot te leveren Producten;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Sympafix en de Koper;

Partijen: Sympafix en de Koper tezamen;

Sympafix: Sympafix B.V., gevestigd te Alkmaar, gebruikster van deze Voorwaarden;

Producten: de door Sympafix geproduceerde en/of geleverde producten;

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 59195495.

 

Artikel 2. Algemeen

2.1 De bepalingen van deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Sympafix en Overeenkomsten met betrekking tot door Sympafix te leveren Producten, voor zover van deze Voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 De toepasselijkheid van de door de Koper gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Door het enkele feit van het aangaan van een Overeenkomst doet de Koper afstand van eventueel zijnerzijds bestaande algemene voorwaarden, zodat op alle Overeenkomsten uitsluitend onderhavige Voorwaarden van toepassing zijn.

2.3 Afwijkingen van deze Voorwaarden binden Sympafix slechts indien en voorzover door Sympafix schriftelijk bevestigd.

2.4 In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.

2.5 Indien één of meerdere bepalingen van de Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Sympafix heeft het recht om (een) nieuwe bepaling(en) daarvoor in de plaats te stellen, waarbij, indien en voor zover mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

 

Artikel 3. Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend. Zij binden Sympafix niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsten van een opdracht, tenzij anders vermeld.

3.2 Alle bij een aanbieding verstrekte gegevens zoals, doch daartoe niet beperkt, prijslijsten, berekeningen, catalogi en dergelijke, blijven te allen tijde eigendom van Sympafix en dienen op eerste verzoek franco te worden teruggezonden.

3.3 Alle door Sympafix verstrekte gegevens mogen uitsluitend door de Koper worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt en zijn niet bestemd voor derden.

 

Artikel 4. Overeenkomst

4.1 Een Sympafix bindende Offerte leidt tot een Overeenkomst indien zij tijdig en integraal schriftelijk is aanvaard, bij gebreke waarvan geen Overeenkomst tot stand komt. Afwijkingen op ondergeschikte punten in de aanvaarding van de Offerte worden als niet vermeld beschouwd.

4.2 De aanvaarding dient Sympafix binnen de in de Offerte uitgedrukte termijn en, bij gebreke daarvan, binnen 30 (zegge: dertig) werkdagen na de datum van de Offerte te hebben bereikt.

4.3 In alle andere gevallen binden opdrachten van de Koper Sympafix pas en is derhalve pas een Overeenkomst tot stand gekomen, nadat en voor zover schriftelijk door Sympafix bevestigd, danwel doordat Sympafix met de uitvoering van een opdracht is begonnen, onverminderd het onder 4.5 van deze Voorwaarden bepaalde. Heeft de bevestiging van Sympafix niet plaatsgevonden binnen 10 (zegge: tien) werkdagen nadat de opdracht haar heeft bereikt en is door haar evenmin binnen die termijn met de uitvoering begonnen, dan is er geen Overeenkomst tot stand gekomen.

4.4 De opdrachtbevestiging van Sympafix wordt geacht juist te zijn, tenzij per ommegaande na de verzending van die bevestiging schriftelijke bezwaren daartegen Sympafix hebben bereikt. In dat geval is geen Overeenkomst tot stand gekomen.

4.5 Sympafix heeft het recht te volstaan met een mondelinge aanvaarding van een opdracht. Een mondelinge aanvaarding van een opdracht bindt Sympafix slechts, indien deze door de daartoe bevoegde personen is gedaan. Het bestaan en de inhoud van de Overeenkomst worden in dat geval volgens de regels van het Nederlands bewijsrecht vastgesteld.

4.6 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door personeel van Sympafix of namens Sympafix gedaan door verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden Sympafix slechts indien en voor zover deze door daartoe bevoegde personen schriftelijk door Sympafix zijn bevestigd.

4.7 Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen Offerte, dan wel opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd.

4.8 Indien - uitsluitend ter beoordeling aan Sympafix - de Koper niet voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de Overeenkomst, is Sympafix gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, onverminderd haar overige rechten en zonder gehouden te zijn tot vergoeding van eventuele schade.

4.9 Sympafix heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

Artikel 5. Prijzen

5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn alle prijzen vast en gelden zij franco plaats van levering, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief alle kosten noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder, doch niet uitsluitend, kosten van vervoer, verpakking, verzekering en dergelijke.

5.2 Sympafix heeft, zolang nog niet is geleverd, te allen tijde het recht, ook na het tot stand komen van de Overeenkomst, de prijzen aan te passen in verband met wijzigingen in één of meer factoren die op deze prijzen van invloed zijn.

5.3 Een prijsopgave verplicht Sympafix niet tot levering van een deel van de in de Overeenkomst begrepen Producten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

5.4 Aanbiedingen of Offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 

Artikel 6. Betaling en zekerheid

6.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld.

6.2 Alle betalingen dienen plaats te vinden in Nederland, in Euro’s, zonder recht van opschorting, aftrek of verrekening.

6.3 Indien Sympafix in verband met betaling enig waardepapier aanvaardt, dan geldt dat papier slechts als zekerheid en heeft betaling pas plaatsgevonden op het moment dat het verschuldigde bedrag op de bankrekening van Sympafix is bijgeschreven, danwel contant is ontvangen.

6.4 ledere betaling door de Koper strekt eerst ter voldoening van de door hem verschuldigde rente, vervolgens van door Sympafix gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering/factuur.

6.5 Indien de Koper enige verplichting jegens Sympafix niet, niet volledig of niet tijdig heeft voldaan, surseance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement is verklaard of daartoe een aanvraag heeft gedaan of een besluit tot liquidatie heeft genomen, is hij van rechtswege in verzuim, zijn alle vorderingen van Sympafix direct opeisbaar en is daarover wettelijke rente verschuldigd vanaf dat moment of de eerdere vervaldag. De Koper dient daarbij tevens alle buitengerechtelijke kosten te voldoen, een en ander onverminderd haar aanspraak op eventuele gerechtelijke kosten.

6.6 Tevens heeft Sympafix in een dergelijk geval het recht de (verdere) uitvoering van haar verplichtingen voor een periode van ten hoogste 2 maanden op te schorten en de haar in eigendom toebehorende Producten terug te nemen of de lopende Overeenkomst en eventuele andere gesloten Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd haar overige rechten. Gedurende de periode van opschorting heeft Sympafix het recht en aan het eind daarvan de plicht, te kiezen voor (verdere) uitvoering, dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte Overeenkomst(en).

6.7 Bij gerede twijfel ten aanzien van de kredietwaardigheid van de Koper heeft Sympafix het recht om onder rembours te leveren, waarbij de rembourskosten voor rekening van de Koper komen, of (meerdere) zekerheid te eisen dat zowel aan betalings-, als aan overige verplichtingen wordt voldaan. Met name verplicht de Koper zich desgevraagd mee te werken aan het vestigen van een (stil) pandrecht op door Sympafix aan te wijzen goederen. Bij weigering of onvermogen van de Koper tot het stellen van passende zekerheid is Sympafix gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar overige rechten en zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade.

 

Artikel 7. Levering/risico en levertijd

7.1 Tenzij anders is overeengekomen geschiedt levering EXW (Ex Works) ter plaatse van de fabriek/ het magazijn/of andere opslagplaats op het moment dat Sympafix de Producten aan de Koper ter beschikking heeft gesteld. Op het moment dat de Producten ter beschikking staan aan de Koper gaat het risico van verlies van en schade aan de Producten op de Koper over. De Koper is verplicht de Producten en/of de verpakking terstond bij het (doen) ophalen op eventuele tekorten of zichtbare beschadigingen te (doen) controleren. Reclames dienen binnen 14 dagen na het moment van levering te zijn ingediend conform artikel 13 van deze Voorwaarden.

7.2 Eventuele tekorten of beschadigingen welke bij levering geconstateerd (kunnen) worden, dient de Koper ook op de leveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan reclames dienaangaande niet meer in behandeling worden genomen. De administratie van Sympafix is in dit verband beslissend.

7.3 Sympafix is gerechtigd om te leveren in gedeelten, welke afzonderlijk gefactureerd kunnen worden. De Koper is dan verplicht te betalen overeenkomstig het in artikel 6 van deze Voorwaarden vermelde.

7.4 Levertijden worden bij wijze van benadering verstrekt. De opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn zijn te beschouwen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

7.5 Overschrijding van de levertijd verplicht Sympafix niet tot enige vergoeding. De Koper kan na herhaalde levertijdsoverschrijding Sympafix schriftelijk in gebreke stellen, onder vermelding van een laatste (redelijke) termijn van levering. Indien alsnog niet binnen de gestelde termijn wordt geleverd, heeft de Koper het recht om de Overeenkomst te ontbinden, tenzij Sympafix in overmacht verkeert.

7.6 Wanneer de Producten na de mededeling van Sympafix dat de Producten ter beschikking staan, niet binnen een periode van 4 (zegge: vier) weken door de Koper zijn afgenomen, is Sympafix gerechtigd tot verkoop daarvan over te gaan. De eventuele mindere opbrengst en de kosten komen voor rekening van de Koper, onverminderd de overige rechten van Sympafix.

 

Artikel 8. Transport en risico

8.1 Opdrachten van de Koper tot het door Sympafix laten verzorgen van het transport, de verzending en/of de verzekering van de Producten, worden door Sympafix slechts uitgevoerd indien de koper schriftelijk verklaard heeft de kosten daarvan te zullen dragen en het daaruit voortvloeiende (extra) risico te dragen en te dekken middels een ( aanvullende) verzekering, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze Voorwaarden.

8.2 Het transport van de Producten geschiedt voor rekening en risico van de Koper, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoerschade voor rekening en risico van de afzender zijn.

 

Artikel 9. Eigendom

9.1 De eigendom van de geleverde Producten gaat op de Koper pas over, zodra deze aan zijn betalingsverplichtingen uit de aan de levering ten grondslag liggende Overeenkomst, inclusief eventuele schadevergoeding, kosten, rente en boete, heeft voldaan, ook indien voor de betaling zekerheid is gesteld.

9.2 De Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

9.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten, danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Koper verplicht Sympafix zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

9.4 De Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten apart te houden en te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Sympafix ter inzage te geven.

9.5 Zolang een eigendomsvoorbehoud op de door Sympafix aan de Koper geleverde Producten rust, is de Koper niet bevoegd deze Producten te vervreemden, behoudens indien en voor zover in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening.

9.6 Indien de Koper in gebreke blijft met de betaling van enige opeisbare som, is Sympafix gerechtigd alle onbetaald gebleven Producten, voorzover aan de Koper reeds geleverd, terug te nemen. De Koper machtigt Sympafix om al die Producten op zijn kosten te doen retourneren.

9.7 De Koper geeft Sympafix en de door haar aangegeven vertegenwoordigers, reeds nu voor alsdan, toestemming zijn bedrijfsterrein, magazijn, fabriekshallen, bouwplaatsen, etc. met dat doel te betreden.

 

Artikel 10. Overmacht

10.l De verplichtingen van Sympafix tot nakoming van de Overeenkomst worden opgeschort voor de duur dat zij door overmacht verhinderd is aan die verplichtingen te voldoen. Met verhindering wordt gelijk gesteld: in ernstige mate bemoeilijkt.

10.2 Met overmacht worden onder andere gelijk gesteld oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, aardbeving, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën en storingen in de levering van water en/of energie in het bedrijf van Sympafix.

10.3 Met overmacht worden eveneens gelijk gesteld de onder 10.2 van deze Voorwaarden vermelde omstandigheden in het bedrijf van derden van wie Sympafix de benodigde materialen geheel of gedeeltelijk betrekt.

10.4 Met overmacht worden voorts gelijk gesteld de onder 10.2 van deze Voorwaarden vermelde omstandigheden wanneer één of ander zich voordoet bij opslag of gedurende transport van de Producten, al dan niet in eigen beheer.

10.5 Met overmacht worden mede gelijk gesteld alle overige van de wil van Sympafix onafhankelijke omstandigheden, behoudens opzet en grove schuld van Sympafix en van degenen die van haar zijde met de leiding over de uitvoering van de Overeen komst zijn belast.

10.6 Indien tengevolge van overmacht de uitvoering van (enig gedeelte van) de Overeenkomst meer dan één maand is vertraagd, hebben Partijen het recht de (rest van de)

Overeenkomst schriftelijk ontbonden te verklaren. Dit leidt niet tot schadeplichtigheid over en weer. Eventueel vooruit ontvangen betalingen zullen worden teruggestort, met dien verstande dat hetgeen reeds is gepresteerd door de Koper zal worden betaald c.q. zal worden verrekend naar rato van de overeengekomen factuurwaarde.

 

Artikel 11. Garantie

11.1 Sympafix garandeert dat de onderdelen en accessoires van door haar geleverde Producten vrij zijn van materiaalfouten voor een periode van 1 jaar, te rekenen vanaf de datum van aflevering. Sympafix garandeert dat de batterij en oplader van de Producten, indien meegeleverd, vrij zijn van materiaalfouten voor een periode van 6 maanden, te rekenen vanaf de datum van levering.

11.2 Indien de geleverde Producten niet voldoen aan deze garanties, zal de Koper dit schriftelijk berichten aan Sympafix. Sympafix is slechts gehouden het defecte onderdeel of de accessoire te vervangen, zonder dat de Koper daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. De Koper verbindt zich op eerste verzoek van Sympafix het te vervangen onderdeel of de accessoire te retourneren en de eigendom daarvan aan Sympafix te verschaffen. De garantie op het vervangende onderdeel of de accessoire geldt voor de periode dat de garantie voor het oorspronkelijke onderdeel of de accessoire nog zou gelden conform artikel 11.1.

11.3 De in dit artikel genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Sympafix, de Koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de Producten of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor zij niet bestemd zijn.

11.4 Indien de door Sympafix verstrekte garantie een onderdeel of accessoire betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot de garantie die door die producent is verstrekt.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1 Sympafix is niet aansprakelijk voor schade, door welke oorzaak ook ontstaan, behoudens voor zover sprake is van niet rechtsgeldig uitsluitbare opzet of grove schuld. Het betreft hier directe en indirecte schade, bedrijfsschade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden. Ten aanzien van de opzet of grove schuld rust de bewijslast op de Koper.

12.2 Sympafix is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, bedrijfsschade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, veroorzaakt door personeel van Sympafix of andere bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde personen, die niet met de leiding over de uitvoering hiervan zijn belast. Deze uitsluiting omvat tevens opzet en grove schuld.

12.3 Behoudens het bepaalde in artikel 11 is Sympafix niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, bedrijfsschade en schade als gevolg van aansprakelijkheid van de Koper jegens derden, ontstaan door of in verband met de aard van of gebreken aan de geleverde Producten of door het feit dat de geleverde Producten niet de eigenschappen bezitten die de Koper op grond van de Overeenkomst mocht verwachten.

12.4 Behoudens nakoming door Sympafix van het bepaalde in artikel 13 van deze Voorwaarden, is de aansprakelijkheid van Sympafix te allen tijde beperkt tot de netto factuurwaarde van de geleverde Producten danwel, zulks naar keuze van Sympafix, tot het maximaal door haar aansprakelijkheidsverzekering uit te keren bedrag.

12.5 Terzake Producten die Sympafix van derden betrekt, reikt haar aansprakelijkheid tegenover de Koper nooit verder dan de aansprakelijkheid van de derde jegens Sympafix.

12.6 Terzake van de geleverde Producten en/of terzake van in het kader van de levering verrichte werkzaamheden, vrijwaart de Koper Sympafix ingeval van aanspraken van derden voor schade waarvoor Sympafix haar aansprakelijkheid jegens de Koper heeft uitgesloten.

 

Artikel 13. Reclames en retouren

13.1 Onverminderd het elders in deze Voorwaarden bepaalde dienen alle reclames met be¬trekking tot direct waarneembare onvolkomenheden binnen 14 dagen na het moment van aflevering schriftelijk bij Sympafix te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de aard en de omvang der klachten. Voor facturen geldt 14 dagen na dagtekening.

13.2 Voor reclames met betrekking tot onvolkomenheden die eerst bij gebruik kunnen blijken (en bij aflevering niet zichtbaar zijn) geldt een uiterste termijn van 6 maanden na aflevering, terwijl deze reclames binnen 8 dagen na constatering van de onvolkomenheid moeten zijn ingediend.

13.3 Na het verstrijken van deze termijn(en) wordt de Koper geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames door Sympafix niet meer in behandeling genomen.

13.4 Honorering van reclames vindt alleen plaats conform het bepaalde in artikel 11.

13.5 Het indienen van een reclame ontslaat de Koper nimmer van zijn betalingsverplichtingen.

13.6 Retourzending van geleverde Producten kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Sympafix en nadat aan deze Producten een Goederen Retour Nummer (GRN) is toegekend. Koper dient de GRN op de pakbon te vermelden. Koper dient de Producten franco aan het magazijn van Sympafix in Nederland te retourneren.

13.7 Indien de Koper conform artikel 13.6 Producten retourneert, niet vanwege onvolkomenheden, dan is de Koper 20% van het factuurbedrag betreffende deze Producten verschuldigd. Producten met een houdbaarheidsdatum kunnen niet worden geretourneerd, behoudens in geval van onvolkomenheden en onverminderd het bepaalde in artikel 13.6.

 

Artikel 14. Intellectuele eigendomsrechten

14.1 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot al hetgeen is of wordt ontwikkeld, vastgelegd en gedeponeerd in verband met de Producten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, databankrechten en dergelijke, berusten uitsluitend bij Sympafix.

14.2 De Koper is niet gerechtigd enige recht van intellectuele en industriële eigendom te claimen terzake van de Producten. Daarnaast is het de Koper niet toegestaan enig recht van intellectuele en industriële eigendom te claimen overeenstemmend met de rechten van intellectuele en industriële eigendom van Sympafix of die verwarring bij het publiek kan veroorzaken.

14.3 Het is de Koper nimmer toegestaan de Producten te wijzigen danwel in of op de Producten voorkomende aanduidingen omtrent het makerschap of enige andere verwijzing te wijzigen of te verwijderen.

 

Artikel 15. Hoofdelijkheid

Bestaat de Koper uit meer dan één rechtspersoon, dan zijn die alle voor het geheel aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van de Koper jegens Sympafix.

 

Artikel 16. Verkorte verjaringstermijn

Alle rechtsvorderingen van de Koper op grond van de Overeenkomst of de wet verjaren na verloop van één jaar nadat de verjaringstermijn is aangevangen.

 

Artikel 17. Geheimhouding

Sympafix zal alle door de Koper beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen, ook na beëindiging van de relatie. Koper gehouden tot geheimhouding ten aanzien van al hetgeen hem bekend wordt met betrekking tot de onderneming van Sympafix en haar producten.

 

Artikel 18. Toepasselijk recht

18.1 Op de rechtsverhouding tussen Sympafix en de Koper is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (Convention on International Sales of Goods 1980).

18.2 De Nederlandse tekst van deze Voorwaarden is bindend. Ingeval van strijdigheid met de wet van één of meer clausules van deze Voorwaarden blijven de overige clausules van deze Voorwaarden onverkort geldig. Voorts is artikel 2.5 in dat geval van toepassing.

18.3 Terzake van de uitleg van internationale handelstermen zijn de "Incoterms 2000" zoals samengesteld door de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs (I.C.C.) van toepassing, althans de meest recente versie daarvan.

 

Artikel 19. Bevoegde rechter

19.1 Alle geschillen die uit de rechtsverhouding tussen Sympafix en de Koper voortvloeien zullen worden beslecht door de Nederlandse rechter. Is in eerste instantie de rechtbank bevoegd, dan uitsluitend door de rechtbank te Rotterdam.

19.2 Het in 19.1 van deze Voorwaarden bepaalde laat onverlet het recht van Sympafix het geschil voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde burgerlijke rechter, dan wel het geschil te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.

Accept

Sympafix.com uses cookies?

a